ALGEMENE VOORWAARDEN

MELDKAMER BRINKMAN BEVEILIGINGEN BV

Toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die Brinkman Beveiligingen B.V. en/of Brinkman Contracting B.V. (hierna Brinkman Beveiligingen) doet aangaande meldkamercontracten.

2. Voorwaarden van de opdrachtgevers van Brinkman Beveiligingen die de opdrachtgevers op offertes van of overeenkomsten met Brinkman Beveiligingen van toepassing willen verklaren, zijn niet van toepassing, tenzij Brinkman Beveiligingen uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden instemt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien deze door Brinkman Beveiligingen schriftelijk zijn bevestigd.

Offertes vrijblijvend

3. Alle offertes door Brinkman Beveiligingen gedaan zijn vrijblijvend. Aanvaarding van een offerte van Brinkman Beveiligingen leidt tot een overeenkomst wanneer Brinkman Beveiligingen een door de opdrachtgever gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

De dienstverlening

4. Brinkman Beveiligingen verricht de navolgende dienst: Alarmontvangst, waaronder te verstaan: het, na aansluiting van een alarminstallatie (hierna: de installatie) van opdrachtgever op enige door Brinkman Beveiligingen aan te wijzen meldkamer, ontvangen en registreren van alarmmeldingen verzonden door de installatie en het nemen van actie als hierna omschreven. Opdrachtgever heeft het niet-exclusieve recht om tijdens de duur van de aansluiting de meldingen van zijn installatie bij de alarmcentrale te doen binnenkomen.

5. Brinkman Beveiligingen zal bij een melding bij de alarmcentrale op grond van bovenomschreven dienstverlening onmiddellijk telefonisch medeling doen of laten doen door de meldkamer aan het in de overeenkomst vermelde actie-adres en/of één der waarschuwingsadressen. Bedoelde telefonische mededelingen zullen zodanig plaatsvinden dat eerst het actie-adres wordt gewaarschuwd en vervolgens het eerste door opdrachtgever opgegeven waarschuwingsadres. In geval van géén gehoor op het eerste waarschuwingsadres wordt de telefonische mededeling gedaan aan het tweede respectievelijk aan volgende waarschuwingsadressen. Opdrachtgever zal bij wijziging van (één der) adressen, zoals hierboven bedoeld, schriftelijk mededeling daarvan aan Brinkman Beveiligingen doen, waaronder ook te verstaan mededeling per fax of mail. Ingeval bovenomschreven acties niet tot het vereiste resultaat leiden of kunnen leiden zal Brinkman Beveiligingen naar bevind van zaken handelen om toch zoveel mogelijk aan het doel van de dienstverlening te beantwoorden. De eventueel daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. Opdrachtgever zal zorg dragen voor een regelmatige controle, onderhoud en, indien nodig, reparatie van de installatie. Indien dit in het kader van een goede dienstverlening door Brinkman Beveiligingen in redelijkheid van opdrachtgever verlangd kan worden, zal opdrachtgever daartoe een service-overeenkomst sluiten met Brinkman Beveiligingen, welke service-overeenkomst eenzelfde looptijd zal hebben als de overeenkomst tussen Brinkman Beveiligingen en opdrachtgever betreffende de meldkamer.

7. Opdrachtgever neemt voor zijn rekening het verzorgen van de voor de meldingen door de installatie noodzakelijke (telefoon)(IP)lijn(en) en alle daarbij betrokken kosten, zoals die voor het installeren, programmeren van de telefoonkiezer, de aansluiting en het abonnement. Indien tengevolge van maatregelen van de provider wijzigingen noodzakelijk zijn in de installatie dan neemt opdrachtgever voor zijn rekening de kosten van wijziging in de installatie.

8. Indien conform artikel 6 een service-overeenkomst is gesloten zal opdrachtgever niet toestaan dat anderen dan het service- of

installatiepersoneel van Brinkman Beveiligingen de installatie, in de ruimste zin des woord, op welke wijze dan ook demonteren, repareren en/of daarin wijzigingen aanbrengen. Behoudens de in artikelen 11 en 12 bedoelde proefperiode zal opdrachtgever zich onthouden van proefalarm. Proefalarm zal bovendien altijd slechts plaatsvinden na voorafgaand overleg daarover tussen Brinkman Beveiligingen en opdrachtgever.

9. Indien de installatie zich bevindt in een gemeente, waarvan de politie of brandweer alleen actie onderneemt op een alarmmelding (van de alarmcentrale) wanneer men beschikt over de voor alarmopvolging noodzakelijke gegevens, dan verklaart opdrachtgever reeds nu voor alsdan geen bezwaar te hebben tegen registratie van de gegevens door Brinkman Beveiligingen bij politie of brandweer.

10. De verplichtingen uit dienstverlening van Brinkman Beveiligingen als omschreven in artikel 4 gaan niet eerder in dan: a. na afloop van een naar het oordeel van Brinkman Beveiligingen zonder problemen verlopen proefperiode van veertien dagen die aanvangt op het tijdstip dat de alarminstallatie van opdrachtgever op de alarmcentrale is aangesloten, welk tijdstip door Brinkman Beveiligingen schriftelijk aan opdrachtgever zal worden medegedeeld; b. na ontvangst door Brinkman Beveiligingen van de in artikel 5 bedoelde adressen en indien door opdrachtgever is voldaan aan zijn in de artikelen 6 en 9 bedoelde verplichtingen.

11. Tijdens de onder 10 bedoelde proefperiode zal, in afwijking van het onder artikel 5 bepaalde, bij een melding door een installatie alleen een telefonische mededeling door de meldkamer worden gedaan aan een waarschuwingsadres. Een door opdrachtgever veroorzaakt nodeloos alarm zal door hem direct aan de meldkamer worden gemeld.

12. Indien met betrekking tot de dienstverlening als bedoeld in artikel 4, na het verstrijken van de proefperiode, binnen de periode van een kalenderjaar gedurende de looptijd van de overeenkomst meer dan 8 maal nodeloos alarm wordt veroorzaakt, stemt opdrachtgever er reeds nu voor alsdan mee in dat Brinkman Beveiligingen haar verplichtingen opschort gedurende opnieuw een proefperiode van 14 dagen, op de wijze zoals onder artikel 10 en 11 omschreven.

Duur van de overeenkomst en beëindiging

13. Overeenkomsten treden in werking op het tijdstip van aansluiting van de installatie op de alarmcentrale, mits de in artikel 10 bedoelde proefperiode zonder problemen is verstreken en Brinkman Beveiligingen derhalve tot blijvende dienstverlening ter zake bereid is.

14. Overeenkomsten worden aangegaan voor de rest van het kalenderjaar waarin zij in werking treden, benevens het daarop aansluitende kalenderjaar, aldus eindigende op 31 december van het eerste volle kalenderjaar dat zij in werking zijn geweest. Zij worden na de einddatum stilzwijgend verlengd met telkens één jaar, tenzij één van de partijen aan de andere partij tenminste drie maanden voor het einde van de lopende periode per aangetekende brief op verlenging van de overeenkomst geen prijs te stellen.

15. Zowel Brinkman Beveiligingen als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen – indien de andere partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; – indien de andere partij in ernstige mate in gebreke blijft te voldoen aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomst, welke situatie zich ten aanzien van de opdrachtgever onder meer zal voordoen indien a. de opdrachtgever het object waarin de alarminstallatie zich bevindt c.q. waarop de overeenkomst van toepassing is, verkoopt of verhuurt, dan wel daarvan niet langer de huurder of gebruiker is; b. de opdrachtgever c.q. diens alarminstallatie bij voortduring nodeloos alarm als bedoeld in artikel 12 blijft veroorzaken en een (nieuwe)

proefperiode als in dat artikel voorzien geen verbetering laat zien. Bij beëindiging van de overeenkomst door Brinkman Beveiligingen op grond van enige gebeurtenis als in dit artikel omschreven, zal geen enkele restitutie plaatsvinden van door opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst reeds betaalde gelden.

Overmacht

16. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst van Brinkman Beveiligingen niet kan worden gevergd – waaronder o.a. te verstaan het niet voortdurend (juist) functioneren van de telefoonaansluiting(en) waarmede de installatie op de alarmcentrale is aangesloten dan wel in geval van brand, blikseminslag en andere omstandigheden, die zich aan de controle van Brinkman Beveiligingen onttrekken waardoor de alarmcentrale niet (naar behoren) kan functioneren – zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel, indien een dergelijke opschorting zes maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekend schrijven door Brinkman Beveiligingen of opdrachtgever met onmiddellijke ingang kunnen worden beëindigd.

17. Behoudens terzake van betalingen wegens reeds verrichte diensten zullen, in het hierboven onder artikel 16 bedoelde geval, partijen over en weer nimmer tot enige (overige) schadevergoeding gehouden zijn. Prijzen

18. Tenzij Brinkman Beveiligingen en haar opdrachtgever uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zal Brinkman Beveiligingen voor de door haar te verrichten diensten de volgens de algemene tarieven van Brinkman Beveiligingen geldende bedragen in rekening brengen. De prijzen van Brinkman Beveiligingen zijn exclusief omzetbelasting, die mede aan de opdrachtgever in rekening zal worden gebracht.

19. Brinkman Beveiligingen herziet haar algemene tarieven jaarlijks per 1 januari. Brinkman Beveiligingen zal steeds gerechtigd zijn de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte prijs per 1 januari van enig jaar te verhogen met het percentage waarmede haar algemene tarieven voor de door Brinkman Beveiligingen voor de opdrachtgever verrichte diensten, per die datum zijn verhoogd. Brinkman Beveiligingen zal haar opdrachtgever van een tariefsverhoging zo spoedig mogelijk mededeling doen.

20. Het recht tot prijsverhoging bedoeld in artikel 19 ontstaat eerst drie maanden na het tijdstip waarop Brinkman Beveiligingen met de opdrachtgever de overeenkomst tot dienstverlening sloot.

Betaling

21. Betaling van de door Brinkman Beveiligingen verrichte diensten dient plaats te vinden bij vooruitbetaling en binnen veertien dagen na factuurdatum. Reclames met betrekking tot facturen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Brinkman Beveiligingen te worden gebracht, bij gebreke waarvan de facturen geacht worden accoord te zijn bevonden door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, zal hij van rechtswege in verzuim zijn en zal Brinkman Beveiligingen, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig zal zijn, gerechtigd zijn een vertragingsrente in rekening te brengen die gelijk is aan de wettelijke rente vermeerderd met 1%, ingaande per de factuurdatum, onverminderd de verder toekomende rechten.

22. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden aan Brinkman Beveiligingen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden die Brinkman Beveiligingen moet maken om tot incasso te komen. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te belopen, met een minimum van € 150,–, onverminderd de bevoegdheid van Brinkman Beveiligingen een eventueel hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, indien Brinkman Beveiligingen een hoger bedrag verschuldigd is geworden.

Aansprakelijkheid

23. Brinkman Beveiligingen is gehouden de aan haar verstrekte en door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen uit te voeren. Bij schade ontstaan door enig handelen of nalaten van de meldkamer daaronder begrepen, geldt het volgende: A. Brinkman Beveiligingen zal slechts aansprakelijk zijn voor zaak- en letselschade van de opdrachtgever, voor zover deze schade is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en het gevolg is van een aan Brinkman Beveiligingen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. B. In het geval Brinkman Beveiligingen conform het bovenstaande aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid beperkt worden door de omstandigheden waaronder de overeenkomst tot stand is gekomen, waarbij met name rekening gehouden zal worden met de omvang van de uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende financiële verplichtingen en/of het feit of de betreffende risico’s normaliter door de opdrachtgever verzekerd gehouden dienen te worden. De aansprakelijkheid zal voorts, indien en zolang Brinkman Beveiligingen tegen aansprakelijkheid uit bedrijfsuitoefening verzekerd is, alleen gelden voor die schadeverwekkende gebeurtenissen die krachtens de polis (“WA-bedrijfspolis”) gedekt zijn. De aansprakelijkheid van Brinkman Beveiligingen gaat nimmer de maximale bedragen als door haar krachtens WA-bedrijfpolis verzekerd te boven en is nader beperkt als volgt: (a) In geval van schade door diefstal of verduistering: maximaal € 110.000,- per gebeurtenis. (b) In alle andere gevallen waarin Brinkman Beveiligingen schadeplichtig is: maximaal € 1.100.000,– per gebeurtenis, waaronder ten hoogste € 450.000,– per gebeurtenis wegens schade aan goederen door brand of ontploffing. (c) In enig kalenderjaar jegens één en dezelfde opdrachtgever voor meerdere schadeverwekkende gebeurtenissen: maximaal tweemaal de bedragen bedoeld onder sub a en b. C. In afwijking van het hiervoor bepaalde is Brinkman Beveiligingen tot geen enkele schadevergoeding gehouden: (a) terzake van bedrijfs- en/of gevolgschade; (b) terzake van schade die, direct of indirect, het gevolg is van het niet voortdurend (juist) functioneren van de alarminstallatie en/of de alarmcentrale en/of van de (telefoon)aansluitingen waarmee deze zijn verbonden; (c) terzake van schade die, direct of indirect, het gevolg is van enig geologisch of meteorologisch verschijnsel, zoals een aardbeving, een orkaan, een windhoos of een blikseminslag; (d) indien en voorzover de schade is gedekt door enige door de opdrachtgever gesloten verzekering. Schadevorderingen van opdrachtgever jegens Brinkman Beveiligingen vervallen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, twaalf maanden na het tekortkomen van Brinkman Beveiligingen dat tot de schade heeft geleid.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht

24. Alle geschillen voortvloeiende uit de inhoud en/of de uitvoering van een overeenkomst tussen Brinkman Beveiligingen en de opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn , zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter te Maastricht worden beslist. Deze competentieregeling geldt niet indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Op met Brinkman Beveiligingen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

25. Bovenvermelde algemene voorwaarden meldkamer Brinkman Beveiligingen B.V., gevestigd te Landgraaf treden in werking op de dag der deponering bij de kamer van koophandel te Zuid-Limburg, hetwelk geschiede op 31 oktober 2003 onder nummer 14056884. Deze voorwaarden worden gehecht aan de overeenkomst die door partijen wordt getekend. Zij dienen als volgt te worden vermeld: ALGEMENE VOORWAARDEN MELDKAMER BRINKMAN BEVEILIGINGEN B.V.